Ashley Montoro Photography | Montoro family 2014

large family of 17 ~ portraits in Oklahoma City, OK by family portrait photographer Ashley Montoro Photography
family2family2bwfamilypicfamilypic1familypic1bwfamilypiccropbwgrandparentsHannahandkylekids1kids2rachelandlelandsarahandchadAndrew1andrew2boys1boys2boys3